Östergötland 

        http://www.svmc.se/ostergotland

Verksamhetens mål              

                       Våra medlemmar är nöjda med hur SMC Östergötland arbetar för att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister.

-                                                                                                  Distriktets motorcyklister känner gemenskap och inspiration för att delta i aktiviteter som arrangeras av SMC Östergötland och dess lokala medlemsklubbar.

                                  

  

      

                                                                                                                             Ordförande                          Vice ordförande                 Sekreterare                          Kassör

                                                                                                                          Frank Lindström                     Håkan Fredriksson         Susanne Adolfsson         Tommy Pettersson

                                                                                                                             

                                                                                                                                  Ledamot                                  Ledamot                        Ledamot                     Suppleant

                                                                                                                                Karin Skoglund                   Andreas Holmberg           Sören Håkansson      Annica Åkerström Olofsson

        

                                                                                                                                   Suppleant                        Webbmaster                    Valberedning                Valberedning

                                                                                                                                 Marianne Jansson             Patrik Nilsson                 Lena Hedemo               Börja Pettersson

 

                                                                                                             

Mötesanteckningar från SMC Östergötlands

ordförandemöte 25 november 2012

1. Mötets öppnande

SMC´s ordförande Frank Lindström hälsade alla välkomna till höstens

ordförandemöte i Östergötland.

2. Presentation av styrelsen och närvarande klubbar

Alla närvarande styrelsemedlemmar / valberedning samt

klubbar representanter gjorde en kort presentation

3. Turer och träffar, Klubbarnas presentation av sina aktiviteter.

Freedom

– 1 maj körning och sedan öppethus i klubblokalen. Man kör

även sitt årliga Rally sista helgen i augusti (man vill gärna att vi kollar om

det krockar med vår Grusswäng, och om detta datum i så fall kan

ändras). Man har även körningar varannan onsdag. För mer information

kolla på hemsidan.

Munkeboda – Har inga arrangerade turer

SMC Linköping – Kör en vår- och en hösttur (första helgen i sept). Man

kommer i år att försöka samköra vårturen med en klubb i Småland, då

man kör Vättern runt. Man har även sin tur Mystic Run (helgen före

midsommar).

0121 MC – Sörmlandsturen ( mitten av maj) och Västerviksturen (14

september).

Qnyppling – Har inga öppna turer. Men har en gång om året en

kvällsträff för gamla och eventuella nya medlemmar (kvinnor)i Norsholm.

BMW – Körs sina torsdagsturer. Kör varje vår och höst en ½ dags tur.

Kolla på hemsidan för mer information.

Busknutters – Har årsmötet i början av året och spikar då sina

arrangemang. Har en aktivitetskalender som man trycker efter årsmötet.

Det finns möjligheter för SMC att ha med reklam om SMC samt våra

aktiviteter i denna kalender.

4. Mc-dagen och BKK-kurser

Vi har planerat att ha vår MC-dag den 21 april på Linköpings

Motorstadion (LMS) i år, denna avrostningsdag har hittills alltid varit

gratis för den som vill delta. Vi vet i dagsläget inte om detta kommer att

kunna genomföras, då det är ny ledning på LMS- Bo Ekänger håller på

att kolla upp hur det kommer att se ut i år och återkommer med besked

till Annica Åkerström Olofsson. Om vi inte får vara med och delta gratis

som tidigare år kan det handla om en stor summa för att få vara med.

Frågan kommer upp om man kan ha Bråvalla som reservplats?

Vi kommer att genomföra 2 olika fortbildningar på Bråvalla i maj månad.

Den 4 maj har vi en öppen fortbildning för alla som vill delta och den 5

maj håller vi en fortbildning som enbart vänder sig till kvinnor.

Klubbarna informerad om att man även kan gå in på SMC´s hemsida för

att se vilka olika kurser som hålls på Linköpings Motorstadion i Riks regi.

Alla informeras även om att SMC Östergötland kan hjälpa till om någon

klubb vill göra en egen fortbildning med hjälp av våra instruktörer så går

det att ordna. Det är bara att höra av sig i god tid till styrelsen så försöker

vi att lösa detta.

Vi prata även om det finns något intresse av en gruskurs? Vilket kan bli

aktuellt under 2013.

5. Instruktörer

Klubbarna informerades om att vi i SMC är i behov av nya instruktörer

och ombeds att ta med sig den informationen hem till sina

klubbmedlemmar. Om det är någon som är intresserad och vill ha med

information kan man kontakta Annica Åkerström Olofsson (McT

ansvarig).

6. SMC-appen

Patrik Nilsson (webbansvarig) informerade om hur man hittar och vad

som ingår i den nya SMC appen som är under konstruktion. Appen är än

så länge tillgänglig för den som har android telefon och kan hittas på

Google Play.

7. Mc-Folket

Klubbarna informerades om att MC-Folket gärna ser att man skickar in

olika reportage från resor eller arrangemang som man har genomfört.

Sker ingen publicering i tidningen läggs det ut på hemsidan istället.

8. Prova på MC

SMC Riks kommer att skicka ut en inbjudan om att prova på att köra

motorcykel till personer som har körkort på MC men i dagsläget inte har

någon motorcykel registrerad på sig. Provkörningen kommer att ske på

tre olika platser i Sverige. Mer information kommer vid senare tillfälle.

9. SMC 50 år centralt och lokalt

Håkan fredriksson (informatör) berättar att man centralt planerar att köra

en Flaggstaffet från Kiruna i norr ner genom Sverige till Skåne och sedan

vidare till Uppsala där man avslutar körningen i samband med Årsmötet.

Lokalt funderar vi på hur vi ska uppmärksamma 50 års jubileumet. Det

finns förslag på att samköra detta med Mc-dag som är den 6 juni med en

kortege körning från två olika håll i distriktet med avslut på en plats med

gemensamt firande.

Det kommer även upp förslag på att göra något i samband med 48 års

rallyt på Linköpings Motorstadion som körs första helgen i augusti.

Frågan kommer upp vad som är övergripande för dagen är det att visa

upp oss, skaffa ny medlemmar eller göra något för redan befintliga

medlemmar.

Klubbrepresentanterna ombeds att ta med sig frågan till sina klubbar för

att se om det finns några förslag /önskemål hur vi ska genomföra detta.

10. Övriga frågor

Frågan kommer upp från Daniel (ordförande i Freedom) om det finns

intresse från styrelsen i SMC att komma ut på besök i klubbarna. Vilket

styrelsen ställer sig positiva till. Daniel kommer att prata med klubben om

detta och sedan återkomma med ett datum då vi är välkomna att komma

ut till dom.

Frågan kommer upp om det är någon av klubbarna i distriktet som gör

något speciellt arrangemang för barn. Vi kommer fram till att det inte

finns det men att CHURCH ON WHEELS MEET som anordnas på

Bjärka Säby varje år har vissa aktiviteter som vänder sig till barn.

11. Nästa möte

Nästa ordförandemöte kommer att hållas den 24 mars med start

klockan 15,00 i Freedom´s klubblokal.

12. Mötets avslutande

Ordförande Frank Lindström tackade alla närvarande och förklarade

mötet avslutat.